Menu Close

Švietimo paslaugos

Šėtos socialiniame ir ugdymo centre teikiamos švietimo paslaugos: ikimokyklinis ugdymas  (kodas 85.10.10), priešmokyklinis ugdymas (kodas 85.10.20).

Centro darželis dirba nuo 7.30 val. iki 17.30 val. Abiejų grupių veiklos trukmė 10 val.

Įstaigoje veikia 2 grupės:

„Skruzdėliukų” ikimokyklinio ugdymo (3*–4 m.) ir
„Pelėdžiukų” mišri priešmokyklinio ugdymo (5–6 m.).

*Į ikimokyklinio ugdymo grupę, esant laisvų vietų, gali būti priimami vaikai nuo 2-jų metų. Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313), vaikų ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupės (toliau – grupė) formuojamos iš skirtingo amžiaus vaikų, užtikrinant vaiko dienos ir ugdymo režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus bei šioje higienos normoje nustatytas vaiko ugdymo sąlygas. Grupių sąrašai sudaromi neviršijant šioje higienos normoje pagal amžiaus grupes nurodyto vaikų skaičiaus: nuo 2 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 16 vaikų; nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 20 vaikų.
Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro  2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-394 „Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” 32.2 punktu
, valgiaraščiai darželyje sudaromi vadovaujantis 4–7 metų vaikams rekomenduojamomis paros maistinių medžiagų normomis.

Į darželį priimami vaikai tėvų (globėjų) prašymu, pasirašius sutartį, kurioje apibrėžiamos vaikų tėvų (globėjų) bei darželio darbuotojų teisės ir pareigos. Vaikų priėmimo tvarką reglamentuoja steigėjo patvirtintos taisyklės. Grupės komplektuojamos iš skirtingo amžiaus vaikų*.

Vaikui pradedant lankyti darželį reikalingi šie dokumentai:

 • Tėvų (globėjų) prašymas priimti vaiką į darželį*;
 • Vaiko gimimo liudijimo kopija;
 • Sveikatos pažyma (forma 027-1/a) (e-sveikata.lt sistemoje);
 • Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo sutartis.
 • Sutikimas/nesutikimas dėl vaiko atvaizdo viešinimo, prašymas dėl maitinimo varianto ir kt. (pasirašoma darželyje pirmą vaiko lankymo dieną).
 • Tėvai (globėjai) moka iki 3,20 Eur/d.  3 kartų per dieną maitinimą.
 • Tėvai (globėjai) gali pasirinkti savo vaiko/ų maitinimo variantą mėnesiui. Pvz. vaikas valgys 1, 2 ar 3 kartus per dieną;
 • Tėvai (globėjai), moka 9,80 Eur fiksuotą mėnesinį atlyginimą, nepriklausomai nuo to, kiek dienų vaikas/ai lankė darželį, išskyrus: birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesius, jei pastaraisiais mėnesiais vaikas/ai nelankė įstaigos (Atlyginimo dydžio už  vaikų išlaikymą tvarkos aprašas (nuo 2023-09-01)

*Prašymą galima pateikti internetu. Užpildytą prašymo formą siųskite e. paštu ssuc.darzelis@gmail.com arba ssuc.personalas@gmail.com;
Prašymo forma (atsisiųskite)

Vaikai ugdomi pagal SSUC ikimokyklinio ugdymo programą (2022) ir Priešmokyklinio  ugdymo bendrąją (SMM 2022 )  ugdymo programą.

 • “Skruzdėliukų” grupėje dirba:
  Gražina Dranseikienė –  vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja
  grazina.dranseikiene@kedainiai.lt, mob. tel. (+370 645) 74508
  Jolanta Šapranauskienė – vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja
  jolanta.sapranauskiene@kedainiai.lt, mob. tel. (+370 699) 13752
 • Zita Juknienė – mokytojo padėjėja.
 • „Pelėdžiukų” grupėje dirba:
  Aldona Loginauskienė  priešmokyklinio ugdymo mokytoja
  ssuc.darzelis@gmail.com,  tel. (+370 347) 35316
 • Jolanta Šapranauskienė –  vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja
  jolanta.sapranauskiene@kedainiai.lt, mob. tel. (+370 699) 13752
 • Simona Blinstrubienė – mokytoja padėjėja.
 • Evelina Kanaporytė – mokytojo padėjėja darbui su specialiųjų ugdymo poreikių (SUP) vaikais.
 • Kartą per savaitę vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, teikiamos nemokamos logopedo paslaugos:
 • Eglė Leikuvienė – vyresnioji logopedė
  egle.leikuviene@gmail.com
 • Kelis kartus per savaitę vyksta meninio ugdymo (muzikos ir šokių) užsiėmimai:
  Rasa Pakienienė – meninio ugdymo (šokis) mokytoja;
 • Dagnė Jucevičiūtė – meninio ugdymo (muzika) mokytoja;
 • Ijola Petrauskienė  direktoriaus pavaduotoja ugdymui
  ssuc.darzelis@gmail.com,  tel. (+370 347) 35316

Yra galimybė lankyti:

 • Kėdainių dailės mokyklos Ankstyvojo dailės ugdymo programą (užsiėmimai vyksta kartą savaitėje darželio patalpose. Mokestis – 8 eur per mėnesį).
 • Priešmokyklinio ugdymo mokytoja kartu su ugdytiniais dalyvauja tarptautinėje programoje „Zipio draugai“.

Laisvos darbo vietos:
Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra.

Darželyje vaikučiui prireiks:

 • Patogių šlepečių (nekrentančių nuo kojytės);
 • Šukų;
 • Dantų šepetėlio;
 • Atsarginių rūbelių (apatinių ir viršutinių);
 • Botų, aprangos nuo lietaus;
 • Sportinės aprangos;
 • Nosinaičių ir kt.

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content