Menu Close

Apie mus

Šėtos socialinis ir ugdymo centras tai – unikali įstaiga, nes savo struktūroje integruoja socialinės globos paslaugas teikiančią įstaigą ir vaikų darželį.

Misija 
Profesionaliai teikti ilgalaikes (trumpalaikes) socialinės globos/slaugos senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia paslaugas, sudarant žmogaus orumo nežeminančias sąlygas, užtikrinant kokybišką socialinių paslaugų teikimą. Atsižvelgiant į nuolat kintančius paslaugų gavėjų poreikius, jų savarankiškumo lygį, teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba, padedanti gyventojams integruotis į visuomenę.
Pritaikant ugdymą(si) kiekvienam vaikui padėti šeimoms auginti laimingą, sveiką, orų, atvirą kaitai, kūrybingą, linkusį bendrauti ir bendradarbiauti, stiprią motyvaciją turintį atsakingą vaiką, pasirengusį tolimesniam sėkmingam mokymui(si) mokykloje.

Vizija 
Modernus, atviras kaitai,  ateities visuomenės poreikius atitinkantis socialinių ir ugdymo paslaugų centras, kuriame:
teikiamos kokybiškos ir efektyvios socialinės paslaugos kuria sąlygas kiekvienam pagyvenusiam ar negalią turinčiam gyventojui gyventi oriai, o profesionalaus personalo pagalba garantuojamas dėmesys kiekvienam žmogui, kur gyventojai jaučiasi jaukiai ir patogiai.
Atviroje ir bendradarbiaujančioje ugdymo aplinkoje vaikai sėkmingai ugdomi ir ugdosi savarankiški, pasitikintys, verslūs ir pilietiški, o iniciatyvūs ir nuolat besimokantys pedagogai moka paskatinti ir palaikyti šį procesą.

Įstaigos vertybės ir prioritetinės kryptys – patikrintos laiko, stabilios ir plaukia iš vidaus, ką mūsų organizacija, darbuotojai laiko elgesio standartu: atsakomybė, geras mikroklimatas, gyvenimo kokybė, profesionalumas, nuolatinis tobulėjimas, pagarba, inovacijų taikymas ir socialinės atsakomybės puoselėjimas.
Įstaigos stipriosios pusės: tikslinga ir kryptinga veikla, nuolat modernizuojama materialinė bazė, maža personalo kaita. Personalas nuolat kelia kvalifikaciją, didina profesines kompetencijas.
Šėtos socialinio ir ugdymo centro prioritetinės kryptys – socialinių ir švietimo paslaugų kokybės gerinimas, saugios ir sveikos, bendruomenės narių poreikius atitinkančios aplinkos kūrimas, projekto EQUASS tęstinumas.

Mūsų pagrindinis tikslas – tenkinti asmenų turinčių negalią ir/ar sulaukusių pensinio amžiaus žmonių gyvybinius poreikius, saugoti ir ginti jų teises, skatinti gebėjimą pasirūpinti savimi, padėti integruotis į visuomenę įveikiant socialinę atskirtį, išplėsti socialinių paslaugų tinklą, teikti kompleksinę, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujančią pagalbą pagyvenusiems ir asmenims turintiems negalią, gerinti ugdymo kokybę ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, skatinti socialinių paslaugų, sveikatos apsaugos, švietimo sistemų sąveiką.

Siekis įgyvendinti numatytus prioritetus ir tikslus, motyvavo įdiegti EQUASS kokybės sistemą socialinės globos namuose, nes vykdydama šį projektą, įstaiga prisideda prie darnaus vystymosi principų įgyvendinimo socialinėje srityje. Teikiamos socialinės paslaugos orientuotos į paslaugų gavėjų socialinės atskirties mažinimą, užimtumo didinimą, kokybišką laisvalaikio praleidimą.

 

Siekdami užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę bei nuolatinį tobulinimą ir gerinimą, Šėtos socialinis ir ugdymo centras įdiegė Europos socialinių paslaugų kokybės sistemą ir buvo sertifikuotas EQUASS Assurance sertifikatu,  kuris įrodo, kad įstaigoje  teikiamos ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos atitinka šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus Europos lygmeniu. Džiaugiamės šiuo įvertinimu,  didžiuojamės savo darbuotojais, dėkojame jiems  ir visiems prisidėjusiems prie šio projekto įgyvendinimo.

Mūsų globos namuose gali apsigyventi 40 gyventojų. Paslaugų gavėjai gyvena vienviečiuose, dviviečiuose ar triviečiuose kambariuose, priklausomai nuo asmens poreikių ir sveikatos būklės. Gyventojais rūpinasi: socialiniai darbuotojai, kineziterapeutas, užimtumo specialistas, dietistas,  slaugytojos, slaugytojų padėjėjos, individualios priežiūros darbuotojos.

Globos namai teikia šias paslaugas: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas, laisvalaikio organizavimas, pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis, teikiamos asmens higienos paslaugos, sveikatos priežiūros ir slaugos, maitinimo paslaugos, socialinio darbo ir bendravimo ir kt. paslaugos.

Augdami namuose, vaikai praranda galimybę būti ugdomi, susitikti su bendraamžiais, vėliau šiems vaikams sudėtingiau pradėti lankyti mokyklą, jie neturi reikiamų bendravimo įgūdžių, todėl mokykloje sunkiau adaptuotis. Centro vaikų darželyje ugdytis, žaisti, dainuoti, šokti, sportuoti gali 40 vaikučių. Su jais dirba patyrę pedagogai, logopedas, muzikos pedagogas, šokių mokytojas.

Nebūkime vieniši ir neliūdėkime, kai ateina gyvenimo ruduo. Vyresni žmonės irgi atranda gyvenimo prasmę, spinduliuoja vidiniu grožiu. Kad būtume laimingi senatvėje, pirmiausia, linkėkime kitiems to, ko geidžiame patys sau, nes kiekvienas žmogus gali padaryti daug daugiau gero, negu mano sugebąs.

Direktorė Eleonora Ramonienė

Skip to content